نگرش

نگرش قلم موي ذهن ماست و رنگ و لعاب زندگی و جهانمان را نقاشي ميكند ، برای همين اگربخواهيم رنگ زندگيمان را تغيير دهيم بايد قلم موي متفاوتي بدست بگيريم.  اولين چيزي كه اگر تغيير كند  می‌تواند زيست جهان ما را عوض کند نوع نگاه  ماست ، نگاهمان به دنيا،خودمان و ديگران. این مطلب در فلسفه كه ، دنيا نه “بود “است نه “نبود “بلكه “نمود “است ، يعني انطور كه بر مانمايان ميشود، به واقع نقش پر اهميت نگرش را در رقم زدن به دنيايمان نشان ميدهد.  شاید  نگرشی نو ما برای تغيير و رشد الزامی باشد ا مژگان نصیری مدیریت کانون نگرش نو و لایف کوچ

Read More »