نگرش

نگرش قلم موي ذهن ماست و رنگ و لعاب زندگی و جهانمان را نقاشي ميكند ، برای همين اگربخواهيم رنگ زندگيمان را تغيير دهيم بايد قلم موي متفاوتي بدست بگيريم.  اولين چيزي كه اگر تغيير كند  می‌تواند زيست جهان ما را عوض کند نوع نگاه  ماست ، نگاهمان به دنيا،خودمان و ديگران. این مطلب در فلسفه كه ، دنيا نه “بود “است نه “نبود “بلكه “نمود “است ، يعني انطور كه بر مانمايان ميشود، به واقع نقش پر اهميت نگرش را در رقم زدن به دنيايمان نشان ميدهد.  شاید  نگرشی نو ما برای تغيير و رشد الزامی باشد ا مژگان نصیری مدیریت کانون نگرش نو و لایف کوچ

Read More »

Blog Post Title

What goes into a blog post? Helpful, industry-specific content that: 1) gives readers a useful takeaway, and 2) shows you’re an industry expert. Use your company’s blog posts to opine on current industry topics, humanize your company, and show how your products and services can help people.

Read More »